Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skoczowie

ul. Górecka 65A 43-430 Skoczów tel. 0338532554 e-mail: pppwskoczowie@wp.pl


Poradnia oferuje pomoc w zakresie:
 
Diagnoza:

 • diagnoza trudności szkolnych, w tym specyficznych trudności w uczeniu się, (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • określanie możliwości i potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • badania dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza trudości wychowawczych i zaburzeń emocjonalnych,
 • diagnoza logopedyczna,
 • ocena predyspozycji zawodowych.

 

Wydawanie orzeczeń i opinii:

 • orzekanie i kwalifikowanie uczniów do kształcenia specjalnego,
 • orzekanie i kwalifikowanie uczniów do nauczania indywidualnego,
 • wydawanie opini dla młodzieży z problemami zdrowotnymi do kształcenia ponadgimnazjalnego,
 • wydawanie opini o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
 • wydawanie opini dotyczących przyśpieszenia bądź odroczenia obowiązku szkolnego,
 • wydawanie opini dotyczących dostosowania wymagań edukacyjnych i warunków egzaminów do możliwości ucznia.

 

Terapia:

 • psychologiczna / indywidualna oraz grupowa /
 • terapia zaburzeń emocjonalnych, lękowych, nerwicowych oraz zaburzeń w zachowaniu,
 • praca z dziećmi moczącymi się,
 • praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo
 • zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi,
 • terapia rodzinna.
 • pedagogiczna:
 • zajęcia korekcyjne z dziećmi fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi,
 • praca z uczniami mającymi trudności w nauce,
 • terapia zaburzeń dyslektycznych.
 • logopedyczna:
 • wspomaganie rozwoju mowy,
 • korekcja wad wymowy.

 

Profilaktyka:

 • prowadzenie badań przesiewowych słuchu programem komputerowym ,,Słyszę'',
 • prowadzenie badań przesiewowych wzroku programem komputerowym ,,Widzę'',
 • badania przesiewowe pod kątem osiągnięcia dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • badania przesiewowe pod kątem dysleksji,
 • realizowanie programów profilaktycznych na terenie szkół.

 

Poradnictwo:

 • porady dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, trudności emocjonalnych, objawów nerwicowych,
 • udzielanie rodzicom instruktażu w zakresie przezwyciężania problemów szkolnych,
 • konsultacja dla nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz innych pracowników,
 • poradnictwo w zakresie świadomego wyboru kierunku kształcenia oraz wyboru dalszej ścieżki zawodowej dla młodzieży.

 

Psychoedukacja:

 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD,
 • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych,
 • szkolenia, warsztaty, prelekcje dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 
 
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest nieodpłatne oraz dobrowolne.